Jag funderar på att åka till en storstad och jobba därifrån. Jag tänker mig att vara borta 1-2 månader. Det finns ju de som gör det här på heltid och kallar sig digitala nomader. Det vill säga, de har ingen fast punkt utan reser runt i världen och jobbar där de för stunden befinner sig.

Budskapet

09/09/2019

Budskapet beror naturligtvis på all de faktorer som jag har tagit upp hittills, dvs målgruppens attityder, normer, involvering etc. Men budskapet kan också delas in i VAD, VARFÖR och HUR information beroende på var i informationsprocessen mottagaren är. Ska budskapet bestå av VAD information dvs ren kunskapsinformation, eller VARFÖR information,...

Grunden för en informations- och marknadsföringsåtgärd är att ett eller flera mål ska uppnås. Man kan enligt Larsson (1997) formulera mål på tre nivåer:

Vad är då en bra kampanj? Finns det någon generell måttstock på vad som är bra och dålig kommunikation? Det finns verkligen många teorier kring hur kommunikation bör gå till vid ett visst tillfälle för att nå bästa resultat. I Tillämpad kommunikationsvetenskap radar Larsson (1997) upp olika punkter på krav och råd för effektiva kampanjer:

Sändaren

30/08/2019

Sändaren bakom en kampanj, kan uppfattas olika av mottagargruppen. Är den naturliga sändaren positiv, neutral eller negativ i mottagarens ögon? Är uppfattningen någon av de två första finns det ingen större anledning till att manipulera bilden av sändaren. TCO som sändare kan i många fall uppfattas som negativ eftersom det är ett fackförbund och...

Ett ämne kan befinna sig på olika agendor. Palm (1994) hänvisar till Rogers m fl för att beskriva de olika agendor som ämnet kan befinna sig på. Och hur ämnet tar sig från science agenda till policy agenda.

Begreppet målgrupp och mottagargrupp brukar ofta uppfattas som synonymt. Men i de flesta samhällsvetenskapliga teorier skiljer man på de båda. Mottagare definieras av Palm/Windahl (1989) som den grupp av människor som direkt tar emot budskapet, medan målgrupp definieras som den grupp som sändaren vill påverka. Tvåstegshypotesen (se punkt 4.7.1) Går...

Den klassiska formeln för framgångsrik beteendepåverkan är AIDA som står för: Attention, Interest, Desire och Action. Ibland brukar man lägga till ett S som i Satisfaction. Aidas begränsing ligger i att det i första hand gäller kommersiell reklam för varor och tjänster.

En viktig kunskap om hur människor fungerar gentemot medier kan hämtas ur Uses and Gratifications modellen. Teorin menar att publiken är aktiv i sitt val av information och kanaler för att tillgodo se sitt informationsbehov. Teorin grundar sig på undersökningar om varför människan tar del av mediautbudet och vilka behov hos människan som uppfylls...

Kognitiv teori

23/08/2019

Kognitiva teorier studerar vårt sätt att tänka och hur vi bildar begrepp. Man ser på individen som rationell och medveten. Man studerar individens egna upplevelser, tolkningar och förförståelse istället för individens beteende. Man tror att individen har ett visst antal kognitiva strukturer byggda på tidigare erfarenheter. Dessa kognitiva...

Bland rollteoretiker studerar man de sociala rollernas betydelse i samhällslivet. Hur olika roller påverkar, människan och hennes omgivning. Vilka förväntningar som ställs på olika roller och vem som ger oss rollerna. En roll kan lättast definieras som summan av de normer som en viss uppgift eller position omfattar. Man anser att de roller som...

 

 
PETER SVENSSON

Jag jobbar som kommunikatör och gillar kommunikationsteori. Privat älskar jag att resa. Du kommer att få läsa lite om båda på den här bloggen.